Polityka prywatności

1. Cel dokumentu

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje odnośnie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego „Saltus” prowadzonego w domenach www.saltus.com.pl oraz www.drewno-kominkowe.wroclaw.pl (dalej „Sklep Internetowy”).

2. Postanowienia ogólne

2.1 Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego jest Saltus sp. z o.o., Źródła, ul. Wschodnia 14-16, 55-330 Miękinia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000478175, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, NIP: 896-153-54-04, REGON: 022263840 (dalej „Sprzedający”).
2.2 Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z regulaminem tego sklepu, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie (dalej „Regulamin”).
2.3 Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać podmioty posiadające w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych (dalej „Klienci”).
2.4 Jakiekolwiek terminy pisane w niniejszej Polityce Prywatności z wielkiej litery a odrębnie w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

3. Administrator danych osobowych

3.1 Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych

4.1 Sprzedający traktuje priorytetowo ochronę danych osobowych Klientów oraz dokłada wszelkich starań, by chronić ich prywatność.

4.2 Sprzedający przetwarza następujące dane osobowe Klientów, którzy dokonują zakupu Towarów:

4.2.1 imię i nazwisko,
4.2.2 adres,
4.2.3 numer telefonu kontaktowego,
4.2.4 adres e-mail,
4.2.5 w przypadku Przedsiębiorców – firmę i numer NIP,
4.2.6 w przypadku Klientów uczestniczących w programie rabatowym organizowanym przez Sprzedającego – numer kodu rabatowego wydanego Klientowi przez partnerski salon sprzedaży kominków (opcjonalnie),
4.2.7 dodatkowe dane, których podanie Klient uzna za wskazane (opcjonalnie).
W przypadku Klientów niedokonujących zakupu Towarów Sprzedający nie przetwarza ich danych osobowych z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli Klient niedokonujący zakupu Towarów decyduje się na subskrypcję newslettera, Sprzedający przetwarza wyłącznie jego adres e-mail.

4.3 Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

4.3.1 zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie Umów dotyczących Towarów, w tym rozpatrywanie reklamacji,
4.3.2 świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zawieranie i rozwiązywanie umów z tym związanych,
4.3.3 organizacja przez Sprzedającego programów rabatowych,
4.3.4 marketing własnych produktów i usług Sprzedającego.

4.4 Dane osobowe są zbierane od Klientów w trakcie procesu zakupu Towarów lub podczas dokonywania subskrypcji newslettera.
4.5 Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie z tym, że odmowa podania tych danych może uniemożliwić zawarcie lub wykonanie Umowy jak również świadczenie niektórych Usług lub uczestnictwo w programach rabatowych.
4.6 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
4.7 Sprzedający może przekazywać dane osobowe Klientów:

4.7.1 w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy w formie przesyłki kurierskiej – firmom kurierskim, z którymi Sprzedający współpracuje, w celu realizacji dostaw Towarów i w niezbędnym do tego zakresie,
4.7.2 w przypadku korzystania przez Klienta z programu rabatowego organizowanego przez Sprzedającego – partnerskiemu salonowi sprzedaży kominków, który wydał Klientowi kartę rabatową upoważniającą do uczestnictwa w tym programie, w celu realizacji programu i w niezbędnym do tego zakresie. 

4.8 Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
4.9 Sprzedający stosuje zabezpieczenia i środki niezbędne, by chronić dane osobowe Klientów przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.